Maatschappelijke Veiligheid & Sociale Cohesie

Kenniscentrum Maatschappelijke Veiligheid & Sociale Cohesie

English (scroll down)

MVSC is een kenniscentrum dat jarenlange expertise verbindt met hedendaagse vraagstukken van maatschappelijk belang. Wat zijn drivers voor radicalisering en terrorisme? Hoe behouden we in deze gefragmenteerde wereld sociale cohesie tussen mensen? En wat zijn oorzaken voor politiek en ander geweld? Hoe samenleven in een multiculturele wereld waar vluchtelingen en migranten soms wel en soms niet welkom zijn? Hoe overvolle steden leefbaar houden? Hoe houden we politie dicht bij de burger en daar waar ze nodig is? En wat zijn effecten van een hedendaags overlast en veiligheidsbeleid?

Deze en andere thema’s worden door MVSC wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkgericht bestudeerd. Door het detecteren van thema’s voor de toekomst, fileren van complexe vraagstukken en rapporteren en publiceren gaat MVSC het debat aan en vindt sleutels tot oplossingen voor veiligheids- en samenlevingsvraagstukken.

Een jarenlange ervaring met vertaling van vaak complexe wetenschappelijke inzichten naar de beleidsmatige praktijk verzekert succes op korte en lange termijn. De multidisciplinaire insteek en een goed gevuld contactenboek draagt hiertoe bij, want samen naar oplossingen zoeken voor complexe problemen is ons credo. Vanuit een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving, de wetenschap en een open debatcultuur formuleert MVSC, samen met u, prangende vragen die op een antwoord wachten, bestudeert deze en draagt oplossingen aan. En dit in diverse kennisgebieden (thema’s) vanuit verschillende werkvormen. Klik even door om hier meer van te weten.

MVSC wacht op uw vragen!


Contact

Prof. dr. emeritus Paul Ponsaers

 • Postadress België :          Maisstraat 110, 9000 Gent, België
 • Telefoon :                       +32 (0)9 226.43.55
 • Gsm :                             +32477722314 of 0032/488.29.33.60
 • Webstek :                       http://www.ponsaers.be/
 • Email :                           pponsaers@gmail.com

 


Bedrijfsgegevens

 • Rekeningnummer :          BE53 001890506253 - BIC code GEBABEBB - Kantoor Kouter Gent
 • BTW nummer :                BE0752.756.820 - Vrijgesteld als kleine onderneming van BTW

Biografie

Paul Ponsaers (°13 maart 1952) behaalde zijn licenties in de Sociologie en de Criminologie. Later verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift in de Criminologie met succes. Hij startte zijn wetenschappelijke carrière als wetenschappelijk assistent van wijlen professor Lode Van Outrive aan de Universiteit van Leuven. Gedurende deze periode was hij vooral betrokken bij onderzoek naar politiek geweld. Hij maakte zijn doctoraal proefschrift over de arbeidsinspectie in België.

Naderhand werkte hij gedurende een periode van vijf jaar als journalist voor het dagblad De Morgen, waar hij vooral betrokken was in onderzoek naar extreemrechts politiek geweld en de zogenaamde "Bende van Nijvel".

Later werd hij hoofd van de afdeling Politiebeleidsondersteuning van de Algemene Politiesteundienst. In den beginne was dat in het kader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, naderhand in de schoot van de APSD zelf gedurende 10 jaar. Het is in dit kader dat Paul  verschillende grootschalige onderzoeksprojecten opzette, zoals de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteitscijfers en de veiligheidsmonitor.

Van 1998 tot 2012 was Paul werkzaam in de schoot van de Universiteit Gent, afdeling Strafrecht en Criminologie, waar hij de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) uitbouwde. Hij onderwees "Politiestudies", "Rechtssociologie" en "Methoden en Technieken van het Criminologisch Onderzoek". Sinds 2012 is hij professor emeritus van de UGent.

Paul is stichtend algemeen editor van de kwartaalreeks Cahiers Politiestudies en de Reeks Veiligheidsstudies (Gompel&Svacina). Ook is hij stichtend lid van de redactie van de reeks Het Groene Gras (Boom Uitgevers).

Hij publiceerde een groot aantal artikelen en papers in nationale en internationale tijdschriften en boeken betreffende politie, financieel-economische criminaliteit, veiligheidsanalyse en veiligheidsbeleid. Op dit moment concentreert hij zich op de domeinen waarin MVSC actief is.


Loopbaan

 • November 1976 – September 1983 : Wetenschappelijk medewerker KULeuven
 • Maart 1983 – April 1984 : Belgisch Committee voor UNICEF
 • Mei 1984 – Augustus  1988 : Dagblad De Morgen
 • September 1988 - Januari 1989 : Vrije Universiteit van Amsterdam (Nl.)
 • Februari 1989 - December 1992 : Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Januari 1993 - November 1993 : Consultant TC Team Consult
 • November 1993 - Mei 1994 : Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
 • Mei 1994 - September 1998 : Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Politiesteundienst
 • Januari 1994 - September 2012 : Voltijds hoogleraar Universiteit Gent
 • Oktober 2012 - heden : Emeritus professor Universiteit Gent

 

Knowledge Center Social Security & Social Cohesion

Nederlands 

SSSC is a knowledge center that combines longstanding expertise with actual expertise of societal importance. What are drivers for radicalization and terrorism? How to maintain social cohesion between people in this fragmented world? What are causes of political and other violence? How to co-exist in a multi-cultural world where fugitives are sometimes welcomed, sometimes not? How to keep cities livable? How to bring police nearer to citizens when it is needed? What are the consequences of the actual governance of social disorder and security policy?

These and other themes are studied by SSSC in a scientific, policy-driven and practice-oriented way. By detecting themes for the future, decoding complex questions, reporting and publishing, SSSC initiates debate and finds key answers to security and societal questions.

An experience of multiple years of translation of complex scientific insights to policy-oriented practice assures success on the short and long run. The multi-disciplinary approach and a rich contacts book contributes to this aim, while it is our creed to search for solutions for difficult problems. Starting from a strong belief in the malleability of society, science and an open debate culture, SSSC formulates pertinent questions together with you, studies these and searches for solutions. This is done in a diversity of themes and with different superior skills.

SSSC is waiting for your questions!


 

Contact

Prof. dr. emeritus Paul Ponsaers

 • Postal address Belgium :   Maisstraat 110, 9000 Gent, België
 • Telephone :                      +32 (0)9 226.43.55
 • Mobile :                            +32477722314 of 0032/488.29.33.60
 • Website :                         http://www.ponsaers.be/
 • Email :                             pponsaers@gmail.com

 

SSSC data

 • Account number :             BE53 001890506253 - BIC code GEBABEBB - Office Kouter Gent
 • VAT number :                    BE0752.756.820 - Free from VAT as small entreprise

 

Biography

Paul Ponsaers (°March 13, 1952) obtained his master in Sociology and in Criminology. Later on he defended successfully his PhD in Criminology. He started his scientific career as scientific assistant of the late professor Lode Van Outrive at the Catholic University of Louvain. During this period he was prominently engaged in research concerning political violence. He made his PhD on the labour inspectorate in Belgium.

Afterwards Paul worked during a period of five years as journalist fort he daily newspaper De Morgen, where he was prominently engaged in investigating extreme right-wing political violence and the so-called Brabant Killings.

Later he became head of the Police Policy Support Unit of the General Police Support Service. Firstly this was realized within the framework of the Department of Interior, later on in the General Police Support Service itself during a period of 10 years. It is there that he promoted different large scale research projects, as the development of registered crime statistics and the security monitor.

From 1998 to 2012 Paul worked at Ghent University as professor, in the department of Criminal Law and Criminology, where he developed the research group Social Analysis of Security. He teached the courses “Police Studies”, “Sociology of Law”, “Methods and Techniques of Criminological Research”. Since 2012 he is professor emeritus of Ghent University.

Paul is founding editor of the quarterly Cahiers Politiestudies and the Series Security Studies (Gompel&Svacina). He is also founding member of the series Het Groene Gras (Boom Uitgevers, Eleven Publishers).

He published an impressive amount of articles and papers in national and international journals and books concerning policing, financial-economic crime, security analysis and security policy. For the moment he focusses on the domains where SSSC is active.


 

Carreer

 • November 1976 – September 1983 : Scientific collaborator KULeuven
 • March 1983 – April 1984 : Belgian Committee for UNICEF
 • May 1984 – August  1988 : Newspaper De Morgen
 • September 1988 - January 1989 : Free University of Amsterdam
 • February 1989 - December 1992 : Ministry of Interior
 • January 1993 - November 1993 : Consultant TC Team Consult
 • November 1993 - May 1994 : Cabinet of the Minister of Interior
 • May 1994 - September 1998 : Ministry of Interior, General Police Support Service
 • January 1994 - September 2012 : Fulltime senior professor Ghent University
 • October 2012 - today : Emeritus professor Ghent University