MVSC

Dutch - Edited books

Ponsaers, P. (2021). Georganiseerde Wanorde, Rechts-extremisme in Vlaanderen 2019-2021Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 175.

English - Articles in journals

Devroe, E., Ponsaers, P. (2021). “The Power Context of Police Reform in Belgium - The Brussels Case: A Shift in the Style of Policing after the Terrorist Attacks”, Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 15, Issue 1, March 2021, Pages 299–313, 

Dutch - Chapters in book

Ponsaers, P. (2021). “Tip- en beloningsgelden aan burgers in België”, In Meldingsbereid door tip- en beloningsgelden? Een verkenning, Brinkhoff, S., Kolthoff, E., Mensink, J.W., Malsch, M., Open Universiteit in opdracht van het WODC, 109-141.

Cahiers Politiestudies

Nr 61., Jg. 2021-4, "Rurale politie"

Renze Salet, Sofie De Kimpe, Bert Wiegant & Paul Ponsaers (eds.)

Editoriaal

Artikels

 • Hoe de politie verdween uit onze dorpen (en wat daarvan over is), Veranderingen in politie en politiewerk op het Nederlandse platteland - Jan Terpstra, Tetty Havinga en Renze Salet
 • Veranderingen in leefbaarheid en sociale veiligheid op het Nederlandse en Vlaamse platteland - Frans Thissen
 • Lokale veiligheid van dorpen tot steden, Wat zijn de verschillen op vlak van criminaliteit, onveiligheidsbeleving, collectieve weerbaarheid en de relatie met de politie? - Wim Hardyns
 • De staat van de politiezorg op het platteland - Bert Wiegant
 • Als het regent in een grootstad, dan druppelt het op het platteland, De politie op het platteland - Kris Depovere
 • Gebiedsgebonden politiewerk in een zelfredzame Bijbelgordel - Jan Hoekman
 • Ondermijning van het platteland - Emile Kolthoff
 • Complementair of concurrerend? Handhaving in plattelandsgemeenten waar de politie zich terugtrekt – en de boa in opmars is - Lodewijk van Iwaarden

Opinieteksten

 • Hoe de politie uit stad en- land verdween, Waar is al die politie(capaciteit) gebleven? - Lex Cachet
 • Jaarwisselingen op het platteland sinds 2007, Tussen autonomie en regulering - Edward van der Torre

Correspondenten en redactieleden die in 2021 hebben gereviewd

 • Geheim België, Etienne Verhoeyen

Nr 60., Jg. 2021-3, "Sektarische Bewegingen"

Philippe De Baets, Janine Janssen, Anton van Wijk & Johan Braeckman (eds.)

Editoriaal

 • Sektarische bewegingen - Philippe De Baets, Janine Janssen, Anton van Wijk en Johan Braeckman

Artikels

 • De kenmerken van islamitisch sektarisme - Maurits Berger
 • De politionele benadering van (schadelijke) sektarische bewegingen, Inzichten voor een constructieve aanpak - Johan Detraux
 • Esoterisme en sekten - Philippe De Baets
 • Het Belgische sektebeleid getoetst aan de Belgische Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Jurgen Slembrouck
 • Sekten en Nieuw Rechts, Gelijkenissen en verschillen in Vlaanderen - Christophe Busch en Paul Ponsaers
 • Getuigenis ‘Aan de goden overgeleverd’, Een persoonlijk verhaal van een ‘naaststaande’ - Stan Gommers
 • Goeroes, leraren en sjamanen, De opkomst van oosterse en Latijns-Amerikaanse religiositeit in Nederland - André van der Braak
 • Hulpverlening aan slachtoffers van sektarische bewegingen - Frances Peters
 • Gijzelaars in een ideologische fuik, Hoe komt men in een sekte terecht? En hoe geraakt men er weer uit? - Johan Braeckman
 • Sekten in Nederland, Een beschrijvende analyse van meldingen bij het meldpunt Sektesignaal en sociaalpsychologische verklaringen voor de gesignaleerde misstanden -  Anton van Wijk, Ilse van Wijk, Juno van Esseveldt en Karin Krijnen
 • Geen ontsnappen aan … Sekten en topsport: overeenkomsten en verschillen bij het ontstaan en doen laten voortduren van ongewenst gedrag - Marjan Olfers en Joey Wolsink

Boekbespreking

Nr 59., Jg. 2021-2, "Europese Politiesamenwerking"

Timo Kansil, Gert Vermeulen, Peter De Buysscher en Antoinette Verhage (eds.)

Editoriaal

 • Europese politiesamenwerking - Timo Kansil, Gert Vermeulen, Peter De Buysscher en Antoinette Verhage

Kadertekst

 • Vangnet, netwerk of korps, Politiek-bestuurlijke discoursen over Europese politiesamenwerking - Timo Kansil

Artikelen

 • De internationale informatie-uitwisseling, De paradox tussen decentralisatie en specialisatie - Peter De Buysscher
 • Toezicht van het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) op het Belgisch politioneel functioneren in het kader van de Europese politiesamenwerking - Frank Schuermans en Ronny Saelens
 • Politie, geopolitiek bekeken, Henk Huisjes
 • Het complexe krachtenveld van de internationale aanpak van ondermijnende criminaliteit - Toine Spapens, Stephan van Nimwegen en Rik Ceulen
 • The Perpetual Motion Machine, Police Cooperation in the First Five Schengen States and EU LawMaking Dynamics - Saskia Hufnagel
 • The European Crime Prevention Network, Position and Relevance for Policy and Practice - Gert Vermeulen, Wim Hardyns and Lieven Pauwels
 • De Europese beleidscyclus voor de aanpak van ernstige en georganiseerde criminaliteit, Inhoudelijk geïnspireerd op Lissabon, maar geïmplementeerd op het ritme van Echternach - Bruno Frans en Lara Lammers
 • Gecoördineerde bestrijding van de georganiseerde criminaliteit in Europa - Petra Bakker
 • Paradigm Shift in Integrated Border Management: The new European Border and Coast Guard (Agency) - Mariyana Radeva Berket and Dirk Vande Ryse
 • Cross-Border Law Enforcement Access to e-Evidence, Why Global Problems Warrant Global Solutions - Gert Vermeulen
 • Het civiel crisisbeheer, Ontwikkelingen inzake de externe veiligheidspolitiek van de Europese Unie - Frank Van der Mueren

Opinietekst

 • Tijd voor verandering - Jan Struijs
 • Europol als evenwichtskunstenaar, Diverse taken onder diverse meesters - Frederik Van Oost en Peter De Buysscher

Discussietekst

 • Het politievraagstuk in en na coronatijd - Guus Meershoek

Boekbespreking

 • Honderdtien politiemannen verzeild op een slagveld - Guus Meershoek
 • Weerwoord - Cor Gorissen

Nr 58., Jg. 2021-1, "Verhoor van kwetsbare volwassenen"

Marc Bockstaele, Frédéric Declercq, Kobin Kranendonk, Koen Geijsen & Auke van Dijk

Editoriaal

 • Verhoren van kwetsbare volwassenen - Marc Bockstaele, Frédéric Declercq, Robin Kranendonk, Koen Geijsen en Auke Van Dijk

Kadertekst

 • Kwetsbaarheid - Eline Gremmen

Artikels

 • Selectie en toekomstige functieprofielen - Koen Geijsen, Corine de Ruiter en Henry Otgaar
 • Verhoren van kwetsbare personen, Het standpunt van een parketmagistraat - Lientje Van den Steen
 • De vaststelling van de kwetsbaarheid van een verdachte in België, De mogelijkheden en beperkingen van de advocaat als primaire actor - Lore Mergaerts
 • Kwetsbaar maar wel bekwaam? De kwetsbare verdachte vanuit het perspectief van de Nederlandse zittingsrechter - Dorris de Vocht en Miet Vanderhallen
 • Verhoor van personen met een psychische stoornis - Marc Bockstaele
 • Verhoor van personen met een (vermoede) licht verstandelijke beperking - Hendrien Kaal, Xavier Moonen en Imke Rispens
 • Kwetsbare volwassenen en verhoor: ervaringen in de praktijk - Guy Blondia
 • Verhoor van personen met een beperking - Johanna Brouckaert, Leen De Roo, Margit Leufkens en Valerie Seys
 • Verhoor van personen onder invloed van alcohol - Marc Bockstaele
 • Valse aangiften van seksueel misbruik op voorschoolse kinderen - Frédéric Declercq, Ellen Van De Weghe en Marc Bockstaele
 • De complexiteit van psychologische druk in het verhoor van kwetsbare personen - Frederik Braeckman
 • Verhoor van oudere personen - Luce Plasschaert en Marc Bockstaele

Opinietekst

 • Rechtsbijstand aan kwetsbare verdachten: een vak apart - Marije Jeltes

Boekbesprekingen

 • Toezicht op de politie blijkt lappendeken - Lex Cachet
 • Haatzaaiers - Roger Boonen