Jaargang 2014

Cahiers Politiestudies (december 2014), Jg. 2014/4, n° 33 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : De toekomst van de politie

Editoren : Elke Devroe, Wim Hardyns, Kees van der Vijver, Auke van Dijk

Onze huidige en toekomstige samenleving staat voor heel wat nieuwe maatschappelijke uitdagingen. We denken hierbij aan de vergrijzing van de samenleving, de ontgroening en verkleuring, de evoluties in stadsontwikkeling, nieuw samengestelde gezinnen, horizontalisering (ook in gezagsverhoudingen) en medialisering (groei en impact van sociale media) en andere evoluties. In dit Cahier wordt bestudeerd dat het effect van deze ontwikkelingen op de inhoud en de organisatie van het toekomstig politiewerk kan zijn. Vragen als 'Worden nieuwe en andere eisen gesteld aan agenten op het vlak van noodzakelijke kennis, nieuwe vaardigheden, attitudes, toekomstige competenties?', Is er nood aan een hernieuwde visie op politie, niet alleen intern maar ook in relatie tot partners op het vlak van de veiligheidszorg?' vinden in dit Cahier een antwoord (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2014), 2014/3, n° 32 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Democratische Politie

Editoren : Maarten Dewael, Bas van Stokkom, Timo Kansil, Henri Berkmoes

In dit Cahier vormt de publicatie van Peter Manning's werk 'Democratic Policing' de basis. Vragen als 'Gaat de politie op een faire wijze om met burgers?', 'Staat de politie open voor klachten van burgers?', 'Gebruikt de politie indien noodzakelijk ten opzichte van iedereen dezelfde mate van dwang?', 'Ondervinden sommige burgers meer dwang dan andere burgers?', 'Handelt de politie fair bij het aannemen van personeel, interne evaluaties, promotie, demotie, transferts en disciplinaire straffen van personeel?', 'Is de politie competitief in een omgeving van particuliere politie, burgerwachten, zelfredzame burgers?' en ten slotte 'Stelt de politie zich verantwoordelijk voor individuele en collectieve acties voor haar personeel?' vinden in dit Cahier een antwoord (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2014), Jg. 2014/2, n° 31 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Het gezag van de politie 

Editoren : Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers, Marsha De Vries, Marleen Easton

Dit Cahier gaat dieper in op het gezag dat politie en andere functionarissen in de publieke ruimte dagelijks ervaren op de werkvloer. De visie dat het gezag van de politie tanende is en dat er iets aan de hand is met de politiële weerbaarheid wordt breed gedeeld. Dit Cahier zoekt naar antwoorden op de vragen 'Is er iets met het gezag van de politie aan de hand?', 'Zijn er verschillen tussen België en Nederland'? In dit Cahier blikken we terug op het in 2000 door de SMV gepubliceerde bundel over het gezag van de politie. Op basis van empirische onderzoeksresultaten kan na veertien jaar aan de hand van gefundeerd wetenschappelijk onderzoek over dit thema worden nagedacht (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2014), Jg. 2014/1, n° 30 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Politie en haar maatschappelijke partners 

Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Wim D'Haese, Marnix Eysink Smeets, 

Dit Cahier behandelt die sectoren waar de politie niet de centrale regierol neemt, maar wel als partner functioneert in een breder veld. Het gaat hierbij om actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers, zoals drugshulpverlening, actoren uit de preventiesector, stedelijke (lokale) en gewestelijke beleidssectoren zoals sociale huisvesting (huisjesmelkerij, mensenhandel), tewerkstelling (zwartwerk, illegale migratie) en anderen. Kortom, dit Cahier behandelt integrale veiligheid in de breedste betekenis van het woord (ISN-nummer : 1784-5300).