Jaargang 2015

Cahiers Politiestudies (december 2015), Jg. 2015/4, n° 37 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Verantwoording en Politie

Editoren : Jan Terpstra, Alain Duchâtelet, Jelle Janssens, Dominique Van Ryckeghem, Peter Versteegh

Wellicht is accountability één van de kernproblemen van de politieorganisatie. Verantwoording is een absolute noodzaak voor een democratische politie. Er is de afgelopen twee decennia veel in geïnvesteerd, helaas in nogal wat gevallen met ongewenste (neven-)effecten. In dit themanummer wordt breed gekeken naar dit onderwerp, van performancemanagement tot klachtenprocedure, van burgerspanels of police boards tot de rol van de massamedia of de sociale media. Al deze elementen spelen ongetwijfeld een belangrijke rol in de verantwoording van de politie. Er wordt ook over de Europese grenzen gekeken. Ook het vraagstuk van de interne en externe controle zijn nauw verbonden met dit thema. Hoe onafhankelijk zijn deze vormen van controle? Wat zijn de verschillen tussen België en Nederland? Hoe is de controle op de politie in andere landen geregeld? Hoe verhouden intern en extern toezicht ten opzichte van elkaar? Kan het interne toezicht het externe toezicht op de hoogte stellen? Wat is de rol van klokkenluiders hierin? Hoe is het overigens met klokkenluiders binnen de politie gesteld? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2015), 2015/3, n° 36 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Outsourcing Policing 

Editoren : Paul Ponsaers, Eddy De Raedt, Luuk Wondergem, Lodewijk Gunther Moor

Dit Cahier stelt de vraag centraal in welke mate taken en activiteiten van de politie al dan niet kunnen ge-outsourced worden door de overheid of door de politie zelf. De vraag dringt zich op of dit courante praktijk is, dan wel uitzonderlijk gebeurt. Deze focus maakt dan ook dat het contractbeding tussen opdrachtgever en uitvoerder centraal komt te staan. In welke mate worden taken door de overheid uitbesteed aan de private sector in de openbare ruimte, bij het uitvoeren van expertises en forensisch werk in het kader van recherchetaken, bij het beveiligingen van het publiek vervoer? Wat burgers hiervan mogen verwachten? Hoe maakt de overheid haar regierol waar, gegeven haar verantwoordelijkheid voor veiligheid? Tot op welke hoogte heeft de politie zelf nog zicht op zaken en kan zij haar regierol waar maken?  (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2015), Jg. 2015/2, n° 35 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Ethnic Profiling en Interne Diversiteit bij de Politie

Editoren : Lodewijk Gunther Moor, Janine Janssen, Marleen Easton, Antoinette Verhage

Onder de vlag van diversiteit zet de politie zich al geruime tijd in voor de opbouw van een gevarieerd personeelsbestand wat betreft leeftijd, gender, seksuele oriëntatie en etnische achtergrond van haar medewerkers. Enerzijds gaat het daarbij om de legitimiteit van het politieapparaat: burgers moeten zich immers in de politie kunnen herkennen. Anderzijds wordt van een gevarieerd personeelsbestand verwacht dat deze de dienstverlening aan burgers ten goede komt. Zo wordt dikwijls van de aanwezigheid van allochtone collega’s verwacht dat daardoor een actieve bijdrage wordt geleverd aan de behandeling van veiligheidsvraagstukken in specifieke etnische groepen. Maar hoe verhoudt die gedachte zich dan tot de alsmaar verdere uitbreiding van de praktijk van ethnic profiling, waarover zich onlangs onder meer Amnesty International en de Nederlandse Nationale Ombudsman hebben uitgesproken? In dit Cahier staat die spanning tussen ideeën over de relatie tussen diversiteit en omgang met de burger en de verhouding met de burger in de praktijk centraal. (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2015), Jg. 2015/1, n° 34 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Jongeren en politie

Editoren : Sofie De Kimpe, Henk Ferwerda, Jaap Noorda 

In dit themanummer staat de relatie tussen jongeren en politie centraal. Het doel van dit Cahier is inzicht verwerven in de interactie tussen politie en minderjarigen. Hoe kijkt politie naar jongeren? Welke visie hanteert de politie in haar dagelijks functioneren en haar gerechtelijk en bestuurlijk politiewerk? In dit cahier bekijken we in eerste instantie de relatie tussen politie en jongeren vanuit een tweetal invalshoeken, twee criminologische visies die politie ten aanzien van jongeren kan hanteren en die worden afgetoetst aan de politionele praktijk. Een eerste visie betreft de rechten van het kind. De vraag stelt zich op welke wijze politie het kinderrechtenperspectief benadert? Hoe worden kinderrechten geïntegreerd in de politiewerking, maar evenzeer in de professionalisering van politiewerk (opleiding vb)? Een tweede visie betreft de wijze waarop de visie op het jeugdbeschermingsrecht wordt geoperationaliseerd in de politionele praktijk? Welk kindsbeeld hanteert de politie over slachtoffer versus daders? Politiële praktijken worden getoetst aan de discoursen die leven binnen de jeugdbescherming. Het cahier wenst in het bijzonder te onderzoeken hoe beide visies (of één van beide) toegepast worden in ondermeer het verhoor van minderjarigen, de handhaving van openbare orde (de publieke ruimte in het bijzonder), de slachtofferbegeleiding, de rechtsbijstand, enz. Het Cahier zoemt in op resultaten uit Europees onderzoek ter zake uit een aantal landen in de EU. Ook gaat het Cahier in op de relatie tussen de politie en de jongeren in de stad  (ISN-nummer : 1784-5300).