Jaargang 2018

Cahiers Politiestudies (december 2018), Jg. 2018/4, N° 49 (Antwerpen: Gompel-Svacina)

Themanummer : Opleiding & Onderwijs van de politie IN VOORBEREIDING

Editoren : Sofie De Kimpe, Eddy Van Daele, Henk Huisjes, Annika Smit

Politieonderwijs, zowel in Nederland als in België, draagt nog sterk kenmerken van een bedrijfsop­leiding, waar de nood tot scholing en nascholing bepaald wordt vanuit bedrijfsprocessen. Ook is er de overtuiging dat het opleiden van politiemensen vooral moet gebeuren vanuit ‘ervaring’ en dat de werkpraktijk zelf de beste garantie biedt voor het leren van het politievak. Dat kan op gespannen voet komen te staan met kenmerkende ontwik­kelingen in onze huidige complexe maatschappij (globalisering, digitalisering, netwerkvorming) en de toenemende instroom van hoger opgeleiden in de politieorganisatie. In dit Cahier willen we vooral inzicht verwerven in ‘de staat van het politieonderwijs’ in België en Nederland, welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, en waarom het zo moeilijk blijkt om tijdig mee te bewegen met de uitdagingen van het moment. Hierbij schenken we ook aandacht aan vraag of de socialisatie van de politiestu­dent in het politieberoep gewijzigd is sinds een aantal grote of meer kleine hervormingen in het politieonderwijs? Met andere woorden, welke hervormingen werden er doorgevoerd en welk effect hebben ze gehad op de socialisatie in het politieberoep. Hoe zouden we dit socialisatie­proces kunnen versterken? Wat zijn richtingen ‘waartoe’ het politieonderwijs zou kunnen of zou moeten evolueren om de socialisatieprocessen te versterken? (ISN-nummer : 1784-5300)

 

Cahiers Politiestudies (september 2018), Jg. 2018/3, N° 48 (Antwerpen: Gompel-Svacina)

Themanummer : Evaluatie van de Politie IN VOORBEREIDING

Editoren : Elke Devroe, Willy Bruggeman, Nicolline Kop, Lex Cachet

In België werd de politie in 1998 hervormd (Wet op de Geïntegreerde Politie). Ruim tien jaar later verscheen het Panopticon libri rapport ‘Tien jaar politiehervorming’ (2010) (Bruggeman, Devroe & Easton) met een kritische academische reflexie over de verschillende onderdelen van de hervorming. Kon ze geslaagd genoemd worden of bleven bepaalde aspecten onderbelicht? Deze publicatie toonde aan dat werk gemaakt werd van de institutioneel-organisatorische aspecten, maar wel nog werk op de plank lag voor aspecten als maatschappelijke inbedding, de bredere contacten met het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de burger. Ook Ne­derland kende een ingrijpende hervorming (2012). Politie werd geherstructureerd tot één korps, met één stuurman en slechts tien eenheden. Enkele wetenschappelijke onderzoeken toonden aan dat de positie van de wijkagent werd uitgehold en men moet blijven waken over belangrijke COP principes als maatschappelijke inbedding, accountability en empowerment. In dit Cahier wordt zowel de Belgische als de Nederlandse politiehervorming onder de loep genomen vanuit diverse uitgangspunten. Het Cahier beperkt zich tot de publieke politiefunctie, en gaat niet in op het bredere policing. Verschillende thema’s komen hierbij aan bod zoals de COP-werking, de noodzaak aan objectieve evaluatie-instrumenten, professionalisering / professionaliteit van de politie en een visie voor de politie van de toekomst (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2018), Jg. 2018/2, N° 47 (Antwerpen: Gompel-Svacina)

Themanummer : Glocalisering NEW

Editoren : Arjen Schmidt, Timo Kansil, Paul Ponsaers, Willy Bruggeman

De politie wordt in toenemende mate lokaal geconfronteerd met veiligheidsproblemen die een (verre) buitenlandse oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan criminaliteit die zich rond havens concentreert, maar ook aan cybercrime en terrorisme. De drijvende krachten achter dit proces van glocalisering zijn de toegenomen mobiliteit (stromen van mensen, goederen, geld, informatie en ideeën), het internet dat de plaats ongebondenheid faciliteert en de forse toename van communicatietechnologieën. In dit Cahier onderzoeken wij hoe de politie de gevolgen van glocalisering het hoofd biedt. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe manifesteren problemen zich lo­kaal? Wat is de rol van kruispunten als havens en wereldsteden? Zijn bestaande samenwerkings­verbanden als Europol en Interpol nog voldoende geëquipeerd om met de veranderende dynamiek om te gaan? En hoe kan politiesamenwerking internationaal op politiek niveau gefaciliteerd worden? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2018), Jg. 2018/1, N° 46 (Antwerpen: Gompel-Svacina)

Themanummer : Dienstverlening door de Politie NEW

Editoren : Lodewijk Gunther Moor (piloot), Elke Devroe, Tom van den Broeck, Antoinette Verhage

Van oudsher is dienstverlening door de politie aan burgers een belangrijke taak van de politie. In dit Cahier Politiestudies staat de vraag centraal wat de actuele betekenis van dienstverlening door de politie is. Het gaat daarbij om dienstverlening in brede zin: in ontvangst nemen van meldingen, opnemen van aangiften, verschaffen van infor­matie, maar ook het verlenen van allerlei soorten hulp aan burgers. Omarmt de politie dienstver­lening nog wel als een essentieel element van haar werkzaamheden? Klopt het dat bij de politie de neiging bestaat om de afstand tot burgers te vergroten? Wat zijn de gevolgen van het verminderen van face-to-face contacten tussen burgers en politie voor de dienstverlening? Brengt dit een verschraling van de informatie die de politie tot haar beschikking heeft met zich mee? Of getuigt het vooral via internet stroomlijnen van contactmomenten juist van inzicht in de huidige verhoudingen tussen overheid en burgers? Wat zijn effecten van de multichannelstrategie in Nederland waarbij de politie er op aanstuurt de contacten met burgers vooral via internet te laten lopen (als dat niet lukt via de telefoon, vervolgens via de balie en in het uiterste geval met een be­zoek aan huis)? Is het verstandig dat de Belgische politie dit voorbeeld volgt? ? (ISN-nummer : 1784-5300).